Rejseforsinkelse.dk aftalevilkår

AFSNIT 1 – BAGGRUND, DEFINITIONER OG FORMÅL

Nærværende aftalevilkår (herefter ”Vilkårene”) gælder for passagerers (herefter ”Transportgiver”) overdragelse af krav mod transporterende luftfartsselskaber i henhold til Forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagers rettigheder (herefter “Forordningen”), som Transportgiver transporterer til Fuga Mora ApS, Møllegade 32, 8000 Aarhus C, Danmark, CVR 38636235, kontakt@rejseforsinkelse.dk, tlf. 70 66 66 00 (herefter ”Transporthaver”).

Transporthaver og Transportgiver benævnes herefter samlet som ”Parterne”.

Det transporterende luftfartsselskab, der er ansvarlig for at udbetale økonomisk godtgørelse til Transportgiver i form kompensation efter bestemmelserne i Forordningens artikel 7 samt refusion efter bestemmelserne i Forordningens artikel 8 og 9, kaldes herefter ”Fordringsdebitor”.

Kreditorskiftet sker i henhold til en mellem Parterne særskilt underskrevet overdragelseserklæring (herefter ”Overdragelseserklæringen”), hvor også Fordringen (herefter ”Fordringen”) er nærmere beskrevet. Fordringen er transporteret til Transporthaver med virkning fra tidspunktet for Transportgivers underskrift på Overdragelseserklæringen (herefter “Overdragelsestidspunktet”).

Formålet med Vilkårene er nærmere at beskrive Parternes rettigheder og forpligtelser i anledning af overdragelsen af Fordringen. Overdragelseserklæringen og Vilkårene supplerer hinanden og udgør til sammen Parternes aftalegrundlag (herefter samlet ”Aftalen”). Såfremt der mod forventning er modstridende indhold i Aftalen, har Overdragelseserklæringens indhold forrang.

AFSNIT 2 – FORDRINGEN OG TRANSPORTGIVERS OPLYSNINGER

Fordringen er baseret på Transportgivers krav om kompensation og refusion hos Fordringsdebitor efter bestemmelserne i Forordningen.

Transporthaver er som led i transporten af Fordringen berettiget til selvstændigt at indhente alle relevante informationer vedrørende Fordringen fra Fordringsdebitor og andre relevante kilder.

Transportgiver stiller ingen garanti for, om der foreligger ansvarsfrihedsgrunde, der kunne fritage Fordringsdebitor for betaling af Fordringen, idet Transporthaver i det hele har påtaget sig risikoen herfor.

Transportgiver erklærer dog samtidig med underskrivelsen af Overdragelseserklæringen, at samtlige afgivne oplysninger om Fordringen og Fordringsdebitor er korrekte og fyldestgørende, ligesom Transportgiver indestår for i) at Fordringen ikke helt eller delvist er betalt af Fordringsdebitor, ii) at Fordringen ikke helt eller delvist er opgivet af Transportgiver og iii) at der ikke på Overdragelsestidspunktet verserer nogen tvist mellem Transportgiver og Fordringsdebitor vedrørende Fordringen. I fald Transportgivers indeståelser ikke måtte være korrekt, er Transporthaver berettiget til at opkræve de af Transporthaver positivt afholdte inddrivelsesomkostninger hos Transportgiver.

AFSNIT 3 – INDDRIVELSESPROCES OG KOMMUNIKATION

Transporthaver har som ny ejer af Fordringen ansvaret for Inddrivelsesprocessen og beslutter hvilke skridt, der skal tages i forbindelse med inddrivelsen af Fordringen. Transporthaver forpligter sig dog til at udfolde rimelige bestræbelser på at inddrive Fordringen, således at Transportgiver kan opnå ret til Vederlaget.

Transporthavers inddrivelsesproces (herefter ”Inddrivelsesprocessen”) forløber sædvanligvis således:

1) Umiddelbart efter Overdragelseserklæringens underskrift fremsendes denuntiation til Fordringsdebitor med anmodning om betaling.

2) Såfremt Fordringsdebitor ikke har indfriet Fordringen indenfor betalingsfristen fremsendes rykkerskrivelse med varsel om inkasso.

3) Hvis der fortsat ikke betales efter påkrav, vil Transporthaver forventeligt overdrage sagen til inkassobureau, der vil påbegynde indenretlig inkassation af Fordringen hurtigst muligt.

4) Såfremt Inddrivelsesprocessen fører til betaling af Fordringen, afregnes Vederlaget overfor Transportgiver i overensstemmelse med afsnit 4 og afsnit 7.

Transporthaver afholder samtlige omkostninger forbundet med Inddrivelsesprocessen, således at samtlige udgifter forbundet hermed er Transportgiver uvedkommende, jf. dog punkt afsnit 2 vedrørende Transportgivers indeståelser.

Efter Fordringen er transporteret til Transporthaver, forpligter Transportgiver sig til at afstå fra enhver form for kontakt med Fordringsdebitor vedrørende Fordringen. I de situationer Transportgiver allerede har rettet henvendelse til Fordringsdebitor inden kreditorskiftet, så overtager Transporthaver straks den videre dialog med Fordringsdebitor efter kreditorskiftet.

Transportgiver er forpligtet til at underrette Transporthaver, såfremt Fordringsdebitor på eget initiativ kontakter Transportgiver efter kreditorskiftet.

Transportgiver er ligeledes forpligtet til at videresende kopi af al korrespondance med Fordringsdebitor, herunder rejsedokument, på forlangende fra Transporthaver.

Såfremt Fordringsdebitor gør indsigelser imod Fordringen overfor Transportgiver eller eventuelle medpassagerer efter kreditorskiftet, skal Transportgiver straks og uden forsinkelse meddele dette til Transporthaver som Fordringens nye ejer.

I fald Transportgiver skifter mail, så skal Transporthaver straks have dette meddelt pr. mail til kontakt@rejseforsinkelse.dk.

AFSNIT 4 – FASTSÆTTELSE AF VEDERLAGET FOR FORDRINGEN

Fordringsdebitors kompensationsforpligtigelse følger Forordningens bestemmelser i artikel 7, stk. 1. Efter denne bestemmelse er kompensationsforpligtigelsen, alt efter distancen på flyvningen, fastlagt til 250,00 euro efter litra a, 400,00 euro efter litra b og 600,00 euro efter litra c.

Transporthavers betaling til Transportgiver (herefter ”Vederlaget”) for transport af Fordringen er betinget af, at Fordringsdebitor indfrier Fordringen. Der betales således ikke Vederlag til Transportgiver i de situationer, hvor Fordringsdebitor, uanset årsag, ikke indfrier Fordringen.

Vederlaget for Fordringen fastsættes efter følgende fikserede betalingsramme:

Betaling fra FordringsdebitorVederlag til Transportgiver ved udenretlig indfrielseVederlag til Transportgiver ved indenretlig indfrielse
Artikel 7, stk. 1, litra a på 250,00 euro175,00 euro137,50 euro
Artikel 7, stk. 1, litra b på 400,00 euro280,00 euro220,00 euro
Artikel 7, stk. 1, litra c på 600,00 euro420,00 euro330,00 euro

Vederlagets størrelse afhænger følgelig af, om Fordringsdebitor indfrier Fordringen udenretligt eller først efter det har været nødvendigt for Transporthaver at udtage stævning mod Fordringsdebitor.

Såfremt Fordringsdebitor har mulighed for at halvere kompensationsforpligtigelsen efter bestemmelserne i Forordningens artikel 7, stk. 2, så halveres Vederlaget til Transportgiver tilsvarende.

Ved transport af krav fra flere passagerer på den samme flyrejse multipliceres kravet rettet mod Fordringsdebitor samt Vederlaget tilsvarende.

De refusionsbare udgifter, der kan pålægges Fordringsdebitor efter Forordningens artikel 8 og 9 kan Transportgiver vælge at lade omfatte af Fordringen, der transporteres til Transporthaver. I fald Transportgiver ønsker at få relevante og rimelige krav efter Forordningens artikel 8 og 9 transporteret til Transporthaver, så skal kvitteringerne for disse refusionsbare udgifter tilføjes Fordringen inden, at kreditorskiftet foretages. Vederlaget til Transportgiver efter succesfuld inddrivelse af krav efter Forordningens bestemmelser i artikel 8 og 9 fyldestgøres efter tilsvarende afregningsprincipper som kompensation efter Forordningens artikel 7.

Kompensation og refusion indfries normalvis af Fordringsdebitor i valutaen euro, mens Vederlaget fra Transporthaver til Transportgiver altid bliver overført i dansk valuta. Der anvendes her en fikseret omregningskurs på 720,00 danske kroner for 100,00 euro. Ved eventuelle differencer for kursomregning mellem de to valutaer dækkes de af Transporthaver eller tilfalder Transporthaver afhængig af om differencen er positiv eller negativ, da Transportgiver har opnået fuldstændig kurssikring i forbindelse med kreditorskiftet.

Samtlige de Inddrivelsesomkostninger, herunder renter, gebyrer og sagsomkostninger (herefter “Inddrivelsesomkostninger”), der pålægges eller tilkendes i forbindelse med inddrivelsen af Fordringen, tilfalder ubeskåret Transporthaver uden særskilt betaling herfor til Transportgiver.

Ved eventuelle indbetalinger fra Fordringsdebitor afskrives disse først på Inddrivelsesomkostningerne, hvorfor Fordringen først anses for indfriet, når den samlede Fordring inklusiv Inddrivelsesomkostninger er betalt af Fordringsdebitor.

Såfremt det vurderes, at Fordringen er uerholdelig, er Transporthaver på ethvert tidspunkt berettiget til at afslutte Inddrivelsesprocessen. I tilfælde af, at Transporthaver vælger at ophøre Inddrivelsesprocessen, kan Transportgiver med et skriftligt påkrav på ti hverdage anmode om, at Transporthaver returnerer Fordringen til Transportgiver uden særskilt betaling herfor.

AFSNIT 5 – PRISGARANTI FOR HØJESTE UDBETALING

Transporthaver ønsker er at gennemføre Danmarks højeste udbetaling af Vederlag til Transportgiver for den transporterede Fordring. Transporthaver garanterer derfor via en prisgaranti, at Transportgiver får den højeste udbetaling af Vederlag for Fordringen.

Denne garantiordning gælder fra Overdragelseserklæringen underskrives af Transportgiver, og slutter på datoen, hvor Vederlaget for Fordringen er overført til Transportgivers pengeinstitut.

Såfremt Transportgiver indenfor denne periode med føje kan dokumentere et højere Vederlag end skitseret i Vilkårene, hvis Fordringen fx var blevet overdraget til andre end Transporthaver, så garanterer Transporthaver at udbetale dette højere Vederlag for Fordringen til Transportgiver.

AFSNIT 6 – TRANSPORTGIVERS FULDE INDSIGTSRET

Transporthaver arbejder med fuld gennemsigtighed omkring enhver form for indfrielse af Fordringen, der udløser ret til Vederlaget. Transportgiver har således når som helst ret til at få indsigt i status på Inddrivelsesprocessen samt om Fordringsdebitor helt eller delvist har indfriet Fordringen eller alternativt bestrider denne.

Det er altid muligt for Transportgiver at anmode om udskrift af retslige afgørelser via domstolenes offentlighedsforpligtigelse, hvorved domstolene skal tilsikre, at Fordringsdebitor opnår den lovpligtige beskyttelse af deres rettidigheder i forhold til anonymisering, retlig interesse m.v., hvilket ikke er en retslig forpligtigelse, som Transporthaver kan påtage sig på domstolenes vegne. Læs mere på https://domstol.dk/alle-emner/aktindsigt/ om aktindsigt i retssager og retslige afgørelser.

AFSNIT 7 – BETALING TIL TRANSPORTGIVER

Når Inddrivelsesprocessen af Fordringen er tilendebragt og Transporthaver har fået indfriet Fordringen af Fordringsdebitor, modtager Transportgiver uden unødigt ophold skriftlig besked via den mail, der er benyttet af Transportgiver i forbindelse med underskrift af Overdragelseserklæringen.

Vederlag til Transportgiver fyldestgøres senest fire uger efter Fordringsdebitors indfrielse af Fordringen til Transporthaver, forudsat at Transporthaver har Transportgivers bankoplysninger, hvor disse bankoplysninger sendes via krypteret link eller undtagelsesvis via mail til kontakt@rejseforsinkelse.dk.

Betaling af Vederlag til den af Transportgiver angivne bankkonto skal anses for at ske med frigørende virkning, således at Transporthaver intet ansvar har for følgerne af, at Transportgiver har afgivet forkerte bankoplysninger, og at Vederlaget for Fordringen derved udbetales til en forkert modtager. Hvis Transportgiver har afgivet forkerte bankoplysninger til en konto, der ikke eksisterer, og betaling for Fordringen derved ikke kan udbetales automatisk, så afvikles om nødvendigt en manuel overførsel. Der opkræves et gebyr på 500,00 kroner inkl. moms for gennemførsel af den manuelle bankoverførsel, når de korrekte bankoplysninger er blevet oplyst.

Transporthaver er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, der helt eller delvis skyldes Force Majeure forhold eller andre forhold, der står udenfor Transporthavers indflydelse.

Modtager Transportgiver hel eller delvis betaling fra Fordringsdebitor efter kreditorskiftet, skal Transportgiver straks og uden forsinkelse meddele dette til Transporthaver.

Ved indfrielse til Transportgiver efter Overdragelsestidspunktet, men inden tidspunktet for Transporthavers underretning om denunciation til Fordringsdebitor, opnår Transporthaver et restitutionskrav mod Transportgiver, der skal betales af Transportgiver i overensstemmelse med Vilkårenes punkt 4.

AFSNIT 8 – GRUPPEREJSER OG KREDITORSSKIFTE

Idet mange passagerer rejser i grupper, eksempelvis som familie, er der mulighed for at lade Fordringen omfatte krav både på vegne af sig selv samt eventuelle medpassagerer, der er med på samme flyrejse. I sådanne tilfælde er det Transportgivers ansvar, der indledningsvis opretter sagen hos Transporthaver med angivelse af sin mailadresse, selvstændigt at indhente underskrifter på Overdragelseserklæringer fra disse medpassagerer.

Det endelige kreditorskifte mellem Transportgiver og Transporthaver er i sådanne tilfælde i det hele betinget af, at hvert enkelt af passagererne i grupperejsen har underskrevet deres egen Overdragelseserklæring. Det er ikke lovligt at underskrive på andres vegne uden særlig fuldmagt.

Betaling af Vederlag for de samlede overdragede krav sker altid til den Transportgiver, der som hovedopretter via sin mailadresse har indsendt Fordringen placeret ved Fordringsdebitor.

Efter modtagelse af det samlede Vederlag for Fordringen indestår denne hovedopretter selvstændigt for at fordele betalingen blandt de medpassagerer, der fremgår af Overdragelseserklæringen.

AFSNIT 9 – FORTRYDELSESRET

Transporthaver giver Transportgiver en uindskrænket fortrydelsesret, der regnes fra tidspunktet for Overdragelseserklæringens underskrift frem til tidspunktet, hvor denunciation behørigt er meddelt til Fordringsdebitor.

Fortrydelsesretten udnyttes ved, at Transportgiver efter Overdragelsestidspunktet, og forinden kreditorskiftet er effektueret, udtrykkeligt informerer Transporthaver om, at aftalen fortrydes ved at sende en mail til kontakt@rejseforsinkelse.dk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten vil Transporthaver automatisk returnere Fordringen til Transportgiver uden betaling herfor. Såfremt underretning om udnyttelse af fortrydelsesretten afgives efter, at Transporthaver har meddelt denunciation til Fordringsdebitor, er sikringsakten gennemført og tilbagelevering af Fordringen derfor umulig, og Fordringen vil blive afregnet i overensstemmelse med Vilkårene.

AFSNIT 10 – ØVRIGE VILKÅR

I det tilfælde, at Transportgiver måtte være utilfreds, kan der klages direkte til Transporthaver, hvorefter Transporthaver vil søge at besvare klagen indenfor rimelig tid. Såfremt Transportgiver stadig er utilfreds, kan Transportgiver klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg. Læs mere på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/maeglingsteamet-for-forbrugerklager-og-forbrugerklagenaevnet/, hvor klageprocessen forklares.

Vilkårene har virkning fra den 1. oktober 2022. Der tages forbehold for fejlskrift.

Gør krav på din kompensation nu

Op til 4.500 kroner pr. passager