Samhandelsvilkår for inddrivelse af økonomisk tilgodehavende via Rejseforsinkelse.dk

Nærværende aftale er gældende, når et luftfartsselskab skal udbetale kompensation og refusion til deres flypassagerer efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen. Forordningen pålægger flyselskabet et strengt præsumptionsansvar, og flyselselskabet skal således kunne bevise ansvarsfrihedsgrunde nævnt i passagerrettighedsforordningen for ikke at være forpligtiget til at betale kompensation og refusion til deres flypassagerer.

Passagerrettighedsforordningen er i denne aftale betegnelsen for EU Forordning nr. 261/2004, der indeholder de bestemmelser, hvorefter et luftfartsselskab skal udbetale kompensation og refusion til en af deres flypassager.

Pligtsubjektet er i denne aftale betegnelsen for det luftfartsselskab, der er ansvarlig i forhold til at udbetale kompensation og refusion til en af deres flypassager efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Beskyttelsessubjektet er i denne aftale betegnelsen for den flypassager, der skal modtage kompensation og refusion fra luftfartsselskabet efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen.

Pengekravet i form af kompensation og refusion som beskyttelsessubjektet efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen har placeret ved pligtsubjektet, er sagens genstand, og Rejseforsinkelse.dk er i denne aftale det factoringsselskab, der efter kreditorskifte overtager inddrivelsen af pengekravet.

Ved beskyttelsessubjektets underskrift af den skriftlige fuldmagt, der gives til Rejseforsinkelse.dk i henhold til aftalelovens § 16, godkender beskyttelsessubjektet transport af pengekravet, samt bekræfter samtidig at have læst og forstået inddrivelsesaftalen i sin helhed.

Det lægges endvidere til grund for aftalen, at standpunktsrisikoen ved manglende indfrielse af pengekravet alene er placeret ved pligtsubjektet, og derfor skal beskyttelsessubjektet ikke oplyse pengekravet yderligere efter kreditorskiftet er foretaget.

AFSNIT 1: NO CURE, NO PAY ORDNING ER DIN SIKKERHED FOR HURTIG INDDRIVELSE

Rejseforsinkelse.dk arbejder udelukkende efter princippet “no cure, no pay”, hvilket helt konkret betyder, at såfremt pengekravet mod forventning ikke kan inddrives ved pligtsubjektet, så udløses ingen form for betaling mellem beskyttelsessubjektet og Rejseforsinkelse.dk.

Det vil således ikke have nogen former for økonomiske konsekvenser for beskyttelsessubjektet, såfremt pengekravet ikke bliver indfriet af pligtsubjektet.

Der forfalder således alene betaling mellem beskyttelsessubjektet og Rejseforsinkelse.dk i de situationer, hvor pligtsubjektet har indfriet det transporterede pengekrav.

AFSNIT 2: FULD GENNEMSIGTIGHED I FORHOLD TIL BETALING

Rejseforsinkelse.dk arbejder med fuld gennemsigtighed omkring enhver form for betaling knyttet til det transporterede pengekrav. Der benyttes således kun to betalingstakster mellem beskyttelsessubjektet og Rejseforsinkelse.dk.

Den første takst vedrører betaling for det transporterede pengekrav ved en succesfuld udenretlig inddrivelsesproces. Denne betalingstakst benyttes, når pengekravet indfries af pligtsubjektet før, at det er nødvendigt med en indenretslig inddrivelsesproces.

Den andet betalingstakst tillægges alene i de situationer, hvor det er nødvendigt at inddrive pengekravet via domstolene, herunder ved indbringelse for anden offentlig myndighed.

Kompensationen, der ligger til grund for den økonomiske værdi af det transporterede pengekrav, følger passagerrettighedsforordningens bestemmelser i artikel 7, stk. 1. Efter artikel 7, stk. 1 er pligtsubjektets økonomiske forpligtigelse fastlagt til 250,00 euro efter litra a, 400,00 euro efter litra b og 600,00 euro efter litra c. Ved transport fra flere flypassagerer på den samme flyrejse multipliceres pengekravet tilsvarende.

Rejseforsinkelse.dk afholder i forbindelse med kreditorskiftet alle forpligtelser vedrørende indbetaling af moms, og de nedenfor nævnte beløb udbetales således ubeskåret til beskyttelsessubjektet uden fradrag for moms.

Efter indfrielsen fra pligtsubjektets side af det overdragede pengekrav sker Rejseforsinkelse.dk’s betaling til beskyttelsessubjektet efter en fikseret betalingsramme, og denne betaling er alene afhængig af, hvorvidt pligtsubjektet indfrielse af pengekravet foretages efter en udenretlig proces eller en indenretlig proces.

Betaling til beskyttelsessubjektet Kravets udenretlige værdiKravets indenretlige værdi
Artikel 7, stk. 1, litra a på 250,00 euro175,00 euro137,50 euro
Artikel 7, stk. 1, litra b på 400,00 euro280,00 euro220,00 euro
Artikel 7, stk. 1, litra c på 600,00 euro420,00 euro330,00 euro

Rejseforsinkelse.dk betaler således beskyttelsessubjektet 175,00 euro for et overdraget pengekrav opstået efter artikel 7, stk. 1, litra a, der bliver indfriet udenretligt af pligtsubjektet. Såfremt dette pengekrav først bliver indfriet indenretligt, så udgør betalingen fra Rejseforsinkelse.dk til beskyttelsessubjektet 137,50 euro.

Rejseforsinkelse.dk betaler således beskyttelsessubjektet 280,00 euro for et overdraget pengekrav opstået efter artikel 7, stk. 1, litra b, der bliver indfriet udenretligt af pligtsubjektet. Såfremt dette pengekrav først bliver indfriet indenretligt, så udgør betalingen fra Rejseforsinkelse.dk til beskyttelsessubjektet 220,00 euro.

Rejseforsinkelse.dk betaler således beskyttelsessubjektet 420,00 euro for et overdraget pengekrav opstået efter artikel 7, stk. 1, litra c, der bliver indfriet udenretligt af pligtsubjektet. Såfremt dette pengekrav først bliver indfriet indenretligt, så udgør betalingen fra Rejseforsinkelse.dk til beskyttelsessubjektet 330,00 euro.

Såfremt pligtsubjektet har mulighed for at halvere udbetalingen af pengekravet efter bestemmelserne i artikel 7, stk. 2, så halveres betalingen fra Rejseforsinkelse.dk til beskyttelsessubjektet tilsvarende.

Rejseforsinkelse.dk foretager ligeledes kreditorskifte på de refusionsbare udgifter, der kan pålægges pligtsubjektet efter passagerrettighedsforordningens artikel 9, stk. 1. Såfremt beskyttelsessubjektet ønsker at få relevante pengekrav efter denne artikel overdraget til Rejseforsinkelse.dk, så skal kvitteringerne for disse refusionsbare udgifter tilføjes pengekravet inden kreditorskiftet foretages. Betaling for succesfuld inddrivelse af pengekrav efter artikel 9, stk. 1 følger princippet for betaling efter artikel 7, stk. 1, litra a-c.

Kompensation og refusion indfries af pligtsubjektet i valutaen euro, mens betaling fra Rejseforsinkelse.dk til beskyttelsessubjektet altid vil blive gennemført i dansk mønt. Der anvendes her en fikseret omregningskurs på 720,00 danske kroner for 100,00 euro.

Ved eventuelle differencer for kursomregning mellem de to valutaer dækkes de af Rejseforsinkelse.dk eller tilfalder Rejseforsinkelse.dk afhængig af om differencen er positiv eller negativ, da beskyttelsessubjektet har opnået fuldstændig kurssikring i forbindelse med kreditorskiftet.

Rejseforsinkelse.dk er efter gennemførsel af kreditorskiftet berettiget til at modtage de på pengekravet efter renteloven og retsplejeloven pålagte renter, gebyrer og øvrige sagsomkostninger.

AFSNIT 3: PROCESSEN I FORBINDELSE MED KREDITORSKIFTET

Med henvisning til gældsbrevslovens kapitel 3 er det aftalt, at pengekravet placeret ved pligtsubjektet som følge af passagerrettighedsforordningens artikel 7, stk. 1, litra a-c samt eventuelt som følge af artikel 9, stk. 1 samt de yderligere økonomiske forpligtigelser, der pålægges pligtsubjektet efter bestemmelserne i renteloven og retsplejeloven via kreditorskifte transporteres fra beskyttelsessubjekt til Rejseforsinkelse.dk.

Kreditorskiftet med transport af pengekravet fra beskyttelsessubjektet til Rejseforsinkelse.dk effektueres fra det tidspunkt, hvor Rejseforforsinkelse.dk som erhverver af fordringen har modtaget en underskrevet fuldmagt fra beskyttelsessubjektet som overdrager af pengekravet.

Som dokumentation for, at beskyttelsessubjektet har et pengekrav placeret ved pligtsubjektet skal den underskrevne fuldmagten altid afleveres sammen med kopi af de nødvendige rejsedokumenter.

Ved at indgå en aftale om kreditorskifte med Rejseforsinkelse.dk garanterer beskyttelsessubjektet, at denne har bemyndigelse til at foretager kreditorskiftet og indgå nærværende aftale, herunder har bemyndigelse til at underskrive fuldmagten.

Beskyttelsessubjektet bekræfter med underskrivelsen af fuldmagten at have anmodet Rejseforsinkelse.dk om straks at foretage kreditorskiftet for derefter med det samme at give meddelelse til pligtsubjektet om, at ejerskabet af pengekravet er overdraget fra beskyttelsessubjektet til Rejseforsinkelse.dk.

Vedrørende denunciation i henhold til gældsbrevslovens § 31 så påhviler det således Rejseforsinkelse.dk, som erhverver af pengekravet, at gøre pligtsubjektet opmærksom på, at beskyttelsessubjektets tidligere pengekrav nu via kreditorskiftet er overdraget til Rejseforsinkelse.dk, og pengekravet er dermed placeret til inddrivelse i Rejseforsinkelse.dk’s navn samt for Rejseforsinkelse.dk’s regning og risiko.

Ved sin underskrift af fuldmagt til kreditorskifte fraskriver beskyttelsessubjektet sig sin normale fortrydelsesret på to uger, idet Rejseforsinkelse.dk i forbindelse med kreditorskiftet har modtaget bemyndigelse til med det samme at igangsætte denuntiatcion og påbegynde inddrivelse af sit erhvervede pengekrav rettet mod pligtsubjektet. Der skal her henvises til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Beskyttelsessubjektet erklærer samtidig med sin underskrivelse af fuldmagten, at samtlige oplysninger med henblik på at inddrive pengekravet ved pligtsubjektet er korrekte og fyldestgørende. Rejseforsinkelse.dk er efter transporten af pengekravet berettiget til selv at indhente relevante informationer fra pligtsubjektet og andre relevante kilder.

Beskyttelsessubjektet er endvidere garant for, at retten til inddrivelse af pengekravet rettet mod pligtsubjektet ikke er givet til tredjemand, og at ingen retstvist er afventende eller forventet mellem beskyttelsessubjektet og pligtsubjektet vedrørende pengekravet.

I forbindelse med, at pengekravet er overdraget til Rejseforsinkelse.dk, så forpligter beskyttelsessubjektet sig til at afstå fra en hver form for kontakt med pligtsubjektet vedrørende sit nu tidligere pengekrav. I de situationer beskyttelsessubjektet allerede har rettet henvendelse til pligtsubjektet forinden kreditorskiftet, så overtager Rejseforsinkelse.dk straks den videre dialog med pligtsubjektet efter kreditorskiftet.

Beskyttelsessubjekter er forpligtet til at underrette Rejseforsinkelse.dk, såfremt pligtsubjektet på eget initiativ kontakter beskyttelsessubjektet efter kreditorskiftet. Beskyttelsessubjekter er ligeledes forpligtet til at videresende kopier af al korrespondance med pligtsubjektet, herunder flybilletter, på forlangende fra Rejseforsinkelse.dk.

Såfremt pligtsubjektet gør indsigelser imod pengekravet overfor beskyttelsessubjektet eller eventuelle medpassagerer efter kreditorskiftet, skal beskyttelsessubjektet straks og uden forsinkelse meddele dette til Rejseforsinkelse.dk, som pengekravets nye ejer. Modtager beskyttelsessubjektet betaling direkte fra pligtsubjektet efter kreditorskiftet, skal beskyttelsessubjektet ligeledes straks og uden forsinkelse ligeledes meddele dette til Rejseforsinkelse.dk, som pengekravets nye ejer.

AFSNIT 4: INDDRIVELSE VIA AUTORISERET INKASSOVIRKSOMHED

Når kreditorskiftet mellem beskyttelsessubjektet og Rejseforsinkelse.dk er gennemført, så overgår den udenretlige inddrivelse af pengekravet til den autoriseret inkassovirksomhed, Rescue Money, der indenfor rimelig tid først anmoder pligtsubjektet om indfrielse af pengekravet med 30 dages betalingsfrist efter rentelovens bestemmelser. Om nødvendigt vil inkassovirksomheden dernæst afleverer en påkravsskrivelse med yderligere 10 dages betalingsfrist i henhold til inkassolovens bestemmelser.

Denne inddrivelsesproces sker i Rejseforsinkelse.dk’s navn, og for Rejseforsinkelse.dk’s regning og risiko, og er således efter kreditorskiftet uden økonomiske konsekvenser for beskyttelsessubjektet, der oprindeligt havde pengekravet placeret ved pligtsubjektet.

Påkravsskrivelsen vil udover varsling af retslig inkasso kunne indeholde varsel om personlige henvendelse til pligtsubjektet i henhold til inkassolovens § 12 med henblik på at opnå pligtsubjektets accept af enten en skyldnererklæring eller alternativt indgåelse af et frivilligt forlig, der kan indeholde en akkordaftale.

Personlig henvendelse til pligtsubjektet foretages udelukkende af inkassatorer fra inkassovirksomheden, der er godkendt af Rigspolitiet. Samtidig varsles pligtsubjektet om risikoen for, at ved fortsat manglende indfrielse af pengekravet, kan der blive foretaget en registrering af pligtsubjektet som såkaldt “dårlig betaler” i et offentligt anerkendt skyldnerregister.

Hvis pligtsubjektet enten ikke betaler indenfor betalingsfristen, der følger af påkravsskrivelse eller ønsker at gøre indsigelse imod påkravsskrivelsen, så er Rejseforsinkelse.dk, som ny ejer af pengekravet, berettiget til at udtage stævning mod pligtsubjektet eller at foretage et hvilket som helst andet processkridt.

Som ny ejer af pengekravet vurderer Rejseforsinkelse.dk ligeledes egenhændigt, om pengekravet skal indbringes for domstolene eller anden offentlig myndighed med henblik på at få fastslået kravets eksistens og omfang.

Når en inddrivelsesproces af pengekravet er afgjort, så vil Rejseforsinkelse.dk give beskyttelsessubjektet skriftlig besked via den mail, der er benyttet af beskyttelsessubjektet i forbindelse med kreditorskiftet.

Ved betaling til beskyttelsessubjektet for det overdragede pengekrav accepteres kun oplysninger om bank sendt via krypterede link direkte til inkassovirksomheden; alternativt skriftligt via beskyttelsessubjektets mail sendt til sikker mail i form af kontakt@rejseforsinkelse.dk.

Al modtaget betaling fra pligtsubjektet er placeret på inkassovirksomhedens klientkonto, og fra det tidspunkt, hvor Rejseforsinkelse.dk modtager beskyttelsessubjektets bankoplysninger, vil der højst efter fire uger være foretaget en bankoverførsel med betaling for pengekravet. Denne betaling for det overdragede pengekrav fortages fra inkassovirksomhedens klientkonto til beskyttelsessubjektets bankkonto.

Der vil ikke blive udsendt en faktura i relation til bankoverførselen, men en skriftlig faktura kan tilsendes via mail fra Rejseforsinkelse.dk, såfremt beskyttelsessubjektet aktivt efterspørger dette.

I fald beskyttelsessubjektet skifter mail, så skal Rejseforsinkelse.dk straks have dette meddelt pr. mail på sikker mail i form af kontakt@rejseforsinkelse.dk.

Rejseforsinkelse.dk er ikke ansvarligt for enhver effekt af, at beskyttelsessubjektet afgiver forkerte bankoplysninger, og at betalingen for pengekravet derved er blevet udbetalt til en forkert modtager eller slet ingen modtager. Såfremt betalingen for pengekravet er blevet udbetalt til den forkerte modtager, så er Rejseforsinkelse.dk ikke forpligtet til at genvinde den.

Såfremt beskyttelsessubjektet har afgivet forkerte bankoplysninger, og betaling for pengekravet derved ikke kan udbetales automatisk, så afvikles om nødvendigt en manuel overførsel. Der opkræves et gebyr på 400 kroner før moms for gennemførsel af den manuelle bankoverførsel, når de korrekte bankoplysninger er blevet oplyst.

Inkassovirksomheden er berettiget til på ethvert tidspunkt at stoppe inddrivelsen af det overdragede pengekrav placeret hos pligtsubjektet, for eksempel i fald inkassovirksomheden vurderer, at der ikke er grundlag for succesfuld inddrivelse af pengekravet. I tilfælde af inkassovirksomhedens ophør med at inddrive et pengekrav på vegne af Rejseforsinkelse.dk, vil Rejseforsinkelse.dk returnere det transporterede pengekrav til beskyttelsessubjektet uden betaling herfor.

Såfremt beskyttelsessubjektet misligholder aftalen om kreditorskifte, så er Rejseforsinkelse.dk berettiget til, men ikke forpligtet til, at standse inddrivelsen af det transporterede pengekrav med øjeblikkelig virkning samt at udtræde af en eventuelt verserende retssag ved domstolene.

Rejseforsinkelse.dk er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen om kreditorskifte, der helt eller delvis skyldes Force Majeure forhold eller andre forhold, der står udenfor Rejseforsinkelse.dk’s indflydelse.

AFSNIT 5: GOD KOMMUNIKATION OG FULD FORTROLIGHED

De af beskyttelsessubjektet indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af både Rejseforsinkelse.dk og af den tilknyttede autoriserede inkassovirksomhed, Rescue Money, og oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det er nødvendigt for at inddrive det transportede pengekrav bedst muligt. Alle oplysninger, der udveksles mellem parterne, skal behandles og opbevares fortroligt fra parternes side.

Beskyttelsessubjektet, der har underskrevet nærværende aftale, er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem parterne til tredjemand. Tilsvarende er al kommunikation og fremsendte pengekrav til pligtsubjektet fortroligt og kan ikke kræves udleveret.

Det er aftalt, at al form for kommunikation mellem beskyttelsessubjektet og Rejseforsinkelse.dk foregår digitalt via mail. Rejseforsinkelse.dk kan dog ikke garantere for fuld sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares digital. Beskyttelsessubjektet, der underskriver nærværende aftale, afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

Beskyttelsessubjektet, der underskriver denne aftale, giver Rejseforsinkelse.dk ret til at fortælle om dennes sag som led i markedsføring, herunder identificere beskyttelsessubjektet samt den omhandlende flyvning, samt offentliggøre resultatet af inddrivelsen af det transportede pengekrav. Rejseforsinkelse.dk må dog aldrig i denne forbindelse offentliggøre personfølsomme oplysninger.

Enhver anbringelse eller antydning fra Rejseforsinkelse.dk, enten via markedsføring eller i forbindelse med sagens behandling omkring forventet pengekravets størrelse, mulighed for opnåelse af udbetaling fra luftfartsselskabet efter kreditorskiftet, behandlingstid m.v. er alle indikative og ikke bindende.

AFSNIT 6: GRUPPEREJSER OG KREDITORSSKIFTE

Idet mange beskyttelsessubjekter rejser i grupper, eksempelvis som familie, er der mulighed for at oprette en sag med henblik på kreditorskifte både på vegne af sig selv samt eventuelle medpassagerer, der er med på samme flyrejse. I sådanne tilfælde er det hovedopretters ansvar, der indledningsvis opretter denne anmeldelse med angivelse af sin mail, at indhente underskrifter på fuldmagten fra disse medpassagerer.

Der gennemføres først et kreditorskifte, når hvert enkelte af beskyttelsessubjekterne har underskrevet fuldmagten. Det er ikke lovligt at underskrive på andres vegne uden særlig fuldmagt.

Betalingen for det overdragede pengekrav sker altid til det beskyttelsessubjekt, der som hovedopretter via sin mail har anmeldt det oprindelige pengekrav placeret ved pligtsubjektet. Hovedopretter sørger så selvstændigt for at fordele betalingen for det overdragede pengekrav blandt eventuelle medpassager på anmeldelsen.

AFSNIT 7: FORTRYDELSESRET

Beskyttelsessubjektet har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger om blandt andet fortrydelsesretten knyttet til nærværende aftale. Fortrydelsesfristen løber ikke før beskyttelsessubjektet er skriftligt orienteret om sine rettigheder, hvilket er grundlaget for dette afsnit.

Beskyttelsessubjektet har således i henhold til forbrugeraftalelovens bestemmelser to uger til at fortryde den indgåede aftale om kreditorskifte.

Fristen for fortrydelse af aftaleindgåelse regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor beskyttelsessubjektet har underskrevet fuldmagten på Rejseforsinkelse.dk’s hjemmeside.

I fald fuldmagten om kreditorskifte underskrives eksempelvis mandag den 1. er der frist til og med mandag den 15., såfremt beskyttelsessubjektet måtte ønske at fortryde transporten af sit pengekrav. Såfremt fristen udløber på en helligdag eller i en weekend, så kan beskyttelsessubjektet vente til den følgende hverdag med at gøre sin fortrydelsesret gældende.

Fortrydelsen af nærværende aftale behøver endvidere ikke at være begrundet.

Der gælder udelukkende en undtagelse til den generelle fortrydelsesret i de situationer, hvor Rejseforsinkelse.dk straks efter beskyttelsessubjektets underskrivelse af fuldmagten har igangsat sin behandling og håndtering af det pengekravet rettet mod pligtsubjektet. Beskyttelsessubjektet er her gjort opmærksom på, at fra det konkrete tidspunkt, hvor Rejseforsinkelse.dk til pligtsubjektet har meddelt denuntiatcion i henhold til gældsbrevslovens § 31, der bortfalder fortrydelsesretten. Denne undtagelse for fortrydelsesretten gælder med henvisning til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2.

Såfremt der sker fortrydelse af kreditorskiftet forinden, at pligtsubjekt er meddelt denuntiatcion i henhold til gældsbrevslovens § 31 vil beskyttelsessubjektets fortrydelse blive fuldt ud blive accepteret, såfremt denne fortrydelse falder inden udløbet af de to ugers frist.

Ved beskyttelsessubjektets udøvelse af sin fortrydelsesret skal beskyttelsessubjektet sende underretningen inden fristens udløb pr. mail til kontakt@rejseforsinkelse.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, såfremt beskyttelsessubjektet sender sin meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden, at fortrydelsesfristen på de to uger er udløbet.

AFSNIT 8: RETSGRUNDLAG FOR KREDITORSKIFTE

Vedrørende lovhjemmel til at foretage kreditorsskifte i relation til et konkret pengekrav opstået efter bestemmelserne i passagerrettighedsforordningen skal der henvises til Københavns Byrets kendelse afsagt den 27. maj 2019 i sag BS-50S-2296/2017. Denne dom er stadfæstet af Østre Landsret i deres kendelse afsagt den 31. marts 2021 i sag BS-41434/2019-OLR.

AFSNIT 9: VÆRNETING

Aftalen mellem beskyttelsessubjektet og Rejseforsinkelse.dk er underlagt dansk lov. Enhver tvist om forståelse af samhandelsvilkårerne kan indbringes for de danske domstole og med forbehold for retsplejelovens § 245, stk. 2 afgøres efter dansk national ret med værneting i Aarhus Byret.

Rejseforsinkelse.dk er et officielt registreret binavn for factoringselskabet Fuga Mora ApS med CVR 38636235. Autoriseret inkassovirksomhed Rescue Money ApS med CVR 38638637 er et fuldt ud ejet datterselskab af Fuga Mora ApS. Selskaberne har postadresse på Møllegade 32 i 8000 Aarhus C.

Der tages forbehold for eventuelle tastefejl og andre lignende mangler.

Gør krav på din kompensation nu

Op til 4.500 kroner pr. passager