Samhandelsvilkår for inddrivelse af tilgodehavende via Rejseforsinkelse.dk

Rejseforsinkelse.dk er forbrugernes autoriserede inkassovirksomhed i de situationer, hvor luftfartsselskaber skal udbetale økonomisk kompensation til flypassageren efter reglerne i EU-forordning 261/2004.

Rejseforsinkelse.dk er et officielt registreret binavn for den af Rigspolitiet autoriserede inkassovirksomhed Rescue Money IVS med CVR-nummer 38 63 86 37 og postadresse på Møllegade 32 i 8000 Aarhus C.

Denne aftale indgås mellem Rejseforsinkelse.dk (herefter betegnet som "inkassator") og den forurettede flypassager (herefter betegnet som "klienten"), der har tilgodehavende placeret ved et luftfartsselskab ifølge reglerne om økonomisk kompensation jf. EU-forordning 261/2004.

Aftale dækker således over inkassators inddrivelse af klientens tilgodehavende som følge af enten en forsinket flyrejse eller aflyst flyrejse samt i tilfælde af en nægtet boarding som følge af overbooking.

Inkassators inddrivelse af klientens tilgodehavende foregår med hjemmel i Inkassoloven § 2.

Ved sin underskrift af den skriftlige fuldmagt, der er givet til inkassator jf. Aftaleloven § 16, godkender klienten samtidig samhandelsvilkårerne i denne aftale, og klienten bekræfter at have læst og forstået aftalen i sin helhed fra paragraf 1 til 8.

§ 1 GARANTIORDNING FOR HØJESTE UDBETALING I DANMARK

Med henvisning til økonomisk kompensation efter EU-forordning 261/2004 udsteder inkassator en garanti til klienten om, at inkassator garanterer Danmarks højeste udbetaling af klientens tilgodehavende efter fratræk af inkassators salær.

Garantien gælder for den enkelte klient for en afgrænset periode, der starter med datoen for underskrift af fuldmagten, og som slutter med datoen for inkassators fremsendelse af udbetalingsbekræftelse efter succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende fra luftfartsselskabet. Efter klientens modtagelse af udbetalingsbekræftelsen kan garantiordningen ikke længere gøres gældende. Såfremt klienten indenfor denne afgrænsede periode kan dokumentere overfor inkassator, at der forefindes en anden autoriseret inkassovirksomhed, der afregner et samlet set lavere salær end inkassator, så garanterer inkassator at beregne et enslydende salær overfor klienten.

§ 2 NO CURE, NO PAY ORDNING

Inkassator arbejder efter princippet “no cure, no pay”, hvilket betyder, at inkassator kun modtager et salær fra klienten i de situationer, hvor inkassator succesfuldt har haft succes med inddrivelsen af klientens tilgodehavende fra luftfartsselskabet ifølge reglerne i EU-forordning 241/2004.

I de situationer, hvor inkassator ikke opnår succes med at få udbetalt klientens tilgodehavende fra luftfartsselskabet, så beregnes der ikke et salær.

Samtlige omkostninger til inddrivelse af klientens tilgodehavende dækkes endvidere fuldt ud af inkassator uden økonomiske konsekvenser for klienten. Føres inddrivelse af et tilgodehavende videre i retssystemet afholder inkassator ligeledes alle omkostninger, der følger af dennne retslig behandling.

§ 3 FULD GENNEMSIGTIGHED I FORHOLD TIL SALÆRER OG GEBYRER

Inkassator arbejder med fuld gennemsigtighed omkring salærer og gebyrer. Der afregnes kun salærer og gebyrer overfor klienten, der fremgår af samhandelsvilkårene i denne aftale.

Inkassator varetager udover inddrivelse af tilgodehavende i henhold til EU forordning 261/2004, også inddrivelse af betalingskrav for andre dokumenterede økonomiske tab, der har en direkte forbindelse med klientens flyrejse. Hvis klienten ønsker at få relevante udgifter dækket, skal kvitteringerne for disse udgifter tilføjes klientens tilgodehavende.

Såfremt kvitteringerne for ekstraudgifterne ikke er inkassator i hænde inden afsendelse af påkravsskrivelse til luftfartsselskabet, er inkassator ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraudgifter til luftfartsselskabet medmindre disse overstiger mere end 2.000 kroner.

Refunderer luftfartsselskabet prisen for klientens flybillet samt klientens udgifter til hotelovernatninger, mad og drikke eller transport mellem lufthavnen og hotellet, beregner inkassator salær af disse refusionsbeløb.

Inkassator honoreres efter to takster af salær. Det første salær vedrører succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende via en udenretlig inddrivelsesproces, hvor tilgodehavende betales af luftfartsselskabet før det er nødvendigt at udtage stævning. Det andet salær pålægges udelukkende klienten i forbindelse med en eventuel indenretlig inddrivelsesproces, herunder en indbringelse for anden offentlig myndighed.

Begge salærer tager udgangspunkt i den økonomiske størrelse af den kompensation, som klienten forventer at få udbetalt fra luftfartsselskabet jf. EU-forordning 261/2004.

Det første salær beregnes ved succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende alene via en udenretlig inddrivelsesproces før udtagelse af stævning. Ved succesfuld inddrivelse af klientens kompensation på 250 euro beregner inkassator et salær på 75 euro, ved succesfuld inddrivelse af klientens kompensation på 400 euro beregner inkassator et salær på 120 euro og ved succesfuld inddrivelse af klientens kompensation på 600 euro beregner inkassator et salær på 180 euro. Ved udenretlig inddrivelse af flere tilgodehavende fra samme flyrejse multipliceres salæret tilsvarende. Salæret er opgjort inkl. moms.

Det andet salær tillægges kun i de situationer, hvor der er foretaget en succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende via en indenretlig inddrivelsesproces efter udtagelse af stævning, herunder indbringelse for anden offentlig myndighed. Ved indenretlig inddrivelse af klientens kompensation på 250 euro beregner inkassator et ekstra salær på 37,50 euro, ved indenretlig inddrivelse af klientens kompensation på 400 euro beregner inkassator et ekstra salær på 60 euro og ved indenretlig inddrivelse af klientens kompensation på 600 euro beregner inkassator et ekstra salær på 90 euro. Ved den indenretlig inddrivelse af flere tilgodehavende fra samme flyrejse multipliceres salæret tilsvarende. Salæret er opgjort inkl. moms.

Inkassator er berettiget til at modtage de på luftfartsselskabet pålagte renter, gebyrer og sagsomkostninger i forbindelse med både den udenretlige inddrivelse før stævning og indenretlige inddrivelse efter stævning.

Enhver form for indbetaling modtaget på et tilgodehavende, afskrives først på inddrivelsesomkostninger, dernæst på renter samt gebyrer og derefter på selve hovedstolen i form af klientens tilgodehavende.

Såfremt der er behov for indhentelse af bevismateriale som følge af luftfartsselskabets forudgående bevisfremlæggelse, så vil omkostninger til denne nødvendige bevisindhentelse ligeledes blive afskrevet på hovedstolen. Afskrivningen vil kun ske i de tilfælde, hvor retten ikke pålægger luftfartsselskabet at dække omkostningerne til den nødvendig bevisindhentelse.

Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af klienten, eksempelvis hvis der ønskes overførsel til en bankkonto, der ikke er dansk. Tilgodehavende betales fra luftfartsselskabet i valutaen Euro, mens kompensationen fra selskabet til klienten udbetales i valutaen Danske Kroner. Det er mellem klienten og inkassator aftalt, at der anvendes en fast omregningskurs på 720 Danske Kroner for 100 Euro. Eventuelle differencer for kursomregning enten dækkes af inkassator eller tilfalder inkassator, afhængig af om differencen er positiv eller negativ. Differencerne er klienten uvedkommende, da klienten har kurssikring.

§ 4 PROCESSEN I FORBINDELSE MED INDDRIVELSE AF TILGODEHAVENDE

Ved at indgå en aftale med inkassator garanterer klienten, at denne er autoriseret og berettiget til at indgå aftalen, herunder at underskrive fuldmagten, der gives af klienten jf. Aftaleloven § 16 til inkassator. Ved underskrivelse af fuldmagten fraskriver klienten sig sin fortrydelsesret, idet inkassator straks efter klientens underskrivelsen har instruks om straks at påbegynde inddrivelsen af tilgodehavende på klientens vegne.

En inddrivelsesproces effektueres, når inkassator har modtaget underskrevet fuldmagt fra klienten sammen med kopi af de nødvendige rejsedokumenter. Der vil være luftfartsselskaber, der stiller krav om modtagelse af kopi af pas, og det vil klienten blive orienteret om, såfremt det er nødvendigt med kopi af pas.

Klienten erklærer, at samtlige oplyste informationer med henblik på at inddrive klientens tilgodehavende er korrekte og fyldestgørende. Inkassator er efter modtagelse af klientens fuldmagt berettiget til at indhente alle relevante informationer fra luftfartsselskabet og relevante offentlige myndigheder på klientens vegne.

Klienten er garant for, at retten til inddrivelse af tilgodehavendet ved luftfartsselskabet ikke er overgivet til tredjemand, og at der ingen retstvist er afventende eller forventet mellem klienten og luftfartsselskabet vedrørende klientens tilgodehavende.

Når en sag er overdraget til inkassator, forpligter klienten sig til at afstå fra en hver form for kontakt med luftfartsselskabet vedrørende sit tilgodehavende. I de situationer, hvor klienten allerede har rettet henvendelse til luftfartsselskabet inden, at inkassator ved den skriftlige fuldmagt overtager inddrivelsen af klientens tilgodehavende, så overtager inkassator straks den videre inddrivelsesproces på vegne af klienten.

Klienten er forpligtet til at videresende kopier af al korrespondance med luftfartsselskabet, herunder flybilletter, på forlangende fra inkassator. Klienten er ligeledes forpligtet til at rekvirere disse fra alle eventuelle medpassagerer.

For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er klienten forpligtet til at underrette inkassator, hvis luftfartsselskabet kontakter klienten. Såfremt luftfartsselskabet gør indsigelser imod påkravsskrivelsen overfor klienten eller eventuelle medpassagerer, efter sagen er overdraget til inkassator, skal klienten straks og uden forsinkelse meddele inkassator dette. Meddelelsen om indsigelse skal gives til inkassator indenfor senest ti dage. Modtager klienten betaling direkte fra luftfartsselskabet skal klienten straks og uden forsinkelse meddele inkassator dette. Meddelelsen om indsigelse skal gives til inkassator indenfor senest ti dage.

Inkassator ligger med denne aftale til grund, at på det tidspunkt, hvor klienten giver inkassator fuldmagt til at inddrive klientens tilgodehavende, da er eksistens og omfang af klientens tilgodehavende på forhånd fastslået i forhold til luftfartsselskabets økonomiske forpligtigelse jf. EU-forordning 261/2004. Det betyder, at standpunktsrisikoen alene er placeret ved luftfartsselskabet, der skal kunne modbevise, at klienten har et tilgodehavende efter reglerne i EU-forordning 261/2004. Det er med andre ord ikke nødvendigt for inkassator at yde klienten juridisk rådgivning omkring flypassagers rettigheder.

Når en klienters underskrevne fuldmagt er modtaget af inkassator, sender inkassator indenfor rimelig tid en påkravsskrivelse jf. Inkassoloven § 10 til luftfartsselskabet. Denne påkravsskrivelse vil udover varsling af inkasso indeholde varsel om inkassators personlige henvendelse til luftfartsselskabet jf. Inkassoloven § 12 for derved at opnå luftfartsselskabets accept af enten en skyldnererklæring eller alternativt indgåelse af et frivilligt forlig, der eventuelt kan indeholde en akkordaftale.

Personlig henvendelse til luftfartsselskabet foretages udelukkende af inkassatorer, der er godkendt af Rigspolitiet. Samtidig varsles luftfartsselskabet om risikoen for, at der ved manglende indfrielse af klientens tilgodehavende jf. EU-forordning 261/2004, kan foretages en registrering af luftfartsselskabet som “dårlig betaler” i et offentligt anerkendt skyldnerregister.

Hvis luftfartsselskabet ikke betaler indenfor betalingsfristen eller gør indsigelse imod påkravsskrivelsen, er inkassator berettiget til at udtage stævning mod luftfartsselskabet, eller foretage et hvilket som helst andet processkridt, herunder indbringelse for anden offentlig myndighed.

Inkassator beslutter selv hvilke processkridt, der er nødvendige for at inddrive klientens tilgodehavende. Der kan ikke stilles krav til inkassators måde at forhandle på. Inkassator er herunder berettiget til at indgå forlig med luftfartsselskabet på klientens vegne. Inkassator vurderer egenhændigt om et af luftfartsselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt.

Inkassator vurderer ligeledes egenhændigt om inkassosagen skal indbringes for en retslig instans for at sikre udbetaling af klientens tilgodehavende. Såfremt inkassator finder det nødvendigt, kan inkassosagen indbringes for domstolen uden særlig aftale med klienten. I tilfælde af udtagelse af stævning mod luftfartsselskabet vil klienten blive orienteret om at fremsende kopi af sit sundhedskort.

Inkassator vil ved indbringelse af inkassosagen for domstolene gøre brug af gruppesøgsmål i de situationer, hvor klienterne bor på samme folkeregisteradresse jf. sundhedskortet. Modsvarende vil klienter, der bor på forskellige folkeregisteradresser, som udgangspunkt komme til at deltage i selvstændige retssager.

Klienten er forpligtet til, hvis relevant, at assistere med at søge dækning af de omkostninger til retslige skridt via klientens retshjælpsforsikring eller ved at opnå fri proces.

Såfremt inkassator finder det nødvendigt, er klienten ligeledes forpligtet til at møde til og afgive partsforklaring under en eventuel hovedforhandling i retten. Inkassator vil dog så vidt muligt søge ikke at indkalde klienten til at afgive forklaring, og dette vil kun ske, hvis inkassator helt ekstraordinært vurderer at klientens forklaring er nødvendig for at opnå et tilfredsstillende resultat i retten.

Inkassator forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i inddrivelsesprocessen at indhente information om flyrejsen fra eksterne kilder, samt at videregive klientens kontaktinformationer og data om flyrejsen til luftfartsselskabet og enhver tredjepart, der har relevans for sagen.

Inkassator er i forbindelse med den udenretlige og indenretlige inkassoproces berettiget til at modtage klienters tilgodehavende fra luftfartsselskabet på klientens vegne jf. Inkassoloven § 4, stk. 2 samt § 14, § 15 og § 16. Klienten er herunder enig i, at inkassator ikke accepterer tilgodebeviser eller anden service, og at et sådant tilbud fra luftfartsselskabet vil blive anset som afvisning af klientens tilgodehavende.

Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt en faktura i relation til klienten efter succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende, men en elektronisk faktura kan tilsendes via mail, hvis klienten konkret efterspørger dette.

Inkassator accepterer kun kontooplysninger om klientens bank via inkassators krypterede links; alternativt skriftligt via mail sendt fra klienten til inkassator. Fra inkassator modtager klientens kontooplysninger vil der højst fire uger herefter være foretaget en bankoverførsel til klienten.

Inkassator er ikke ansvarligt for enhver effekt af, at klienten giver forkerte kontooplysninger, og at klientens tilgodehavende derfor er blevet udbetalt til en forkert modtager eller slet ingen modtager. Hvis klientens tilgodehavende er blevet udbetalt til den forkerte modtager, er inkassator ikke forpligtet til at genvinde den.

Inkassator har ret til at afvise inddrivelse af ethvert tilgodehavende. I tilfælde af inkassators afvisning af at inddrive et tilgodehavende på klientens vegne, vil inkassator give klienten besked inden for rimelig tid.

Inkassator er endvidere berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe inddrivelsen hos luftfartsselskabet, for eksempel hvis inkassator vurderer, at der ikke er grundlag for succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende ifølge EU-forordning 261/2004. I tilfælde af inkassators ophør med af at inddrive et tilgodehavende på klientens vegne, vil inkassator give klienten besked inden for rimelig tid.

Inkassator handler på klientens vegne over for luftfartsselskabet og er berettiget til at foretage ethvert udenretlig og indenretlig processkridt for at opnå den højest mulige inddrivelse af klientens tilgodehavende.

Inkassator er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som helt eller delvis skyldes Force Majeure forhold.

Inkassator er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser under aftalen helt eller delvist til tredjemand.

§ 5 KOMMUNIKATION OG FORTROLIGHED

De af klienten videregivne og indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af inkassator, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at inddrive klientens tilgodehavende bedst muligt. Oplysningerne benyttes som led i behandlingen af inkassosagen fra inkassators side. Udover hvad der må følge af inkassosagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

Alle oplysninger, der udveksles mellem klienten og inkassator, skal behandles og opbevares fortroligt fra både klientens og inkassators side. Klienten er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem klienten og inkassator til tredjemand. Inkassators kommunikation og krav til luftfartsselskabet er fortrolige og kan ikke kræves udleveret.

Det er aftalt, at al kommunikation mellem klient og inkassator foregår via mail.

Inkassator kan ikke garantere hundrede procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Klienten afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

Klienten giver inkassator ret til at fortælle om klientens inkassosag som led i markedsføring, herunder identificere klienten samt den omhandlende flyvning, og offentliggøre inkassosagens resultat. Selskabet må dog ikke i denne forbindelse offentliggøre personfølsomme oplysninger.

Enhver anbringelse eller antydet fra inkassator, enten via markedsføring eller i forbindelse med inkassosagens behandling omkring forventet tidspunkt for inkassosagens afslutning, tilgodehavendes størrelse, mulighed for opnåelse af udbetaling fra luftfartsselskabet, inkassosagers løbetider, behandlingstid, svartid m.v. er indikativ og ikke bindende.

§ 6 TRANSPORT AF INKASSOOMKOSTNINGER KNYTTET TIL BETALINGSKRAVET

Med henvisning til Gældsbrevsloven kapitel 3 er det aftalt mellem klient og inkassator, at klientens tilgodehavende mod luftfartsselskabet som følge af dels (1) EU Forordning 261/2004, dels (2) Renteloven og dels (3) Retsplejeloven enten som et samlet tilgodehavende eller som selvstændige tilgodehavender frit kan erhverves af inkassator på inkassators forlangende.

Vedrørende denuntiation i henhold til Gældsbrevsloven § 31 så påhviler det inkassator at gøre luftfartsselskabet opmærksom på, at inkassator har fået overdraget klientens tilgodehavende.

Klienten kan aldrig stilles økonomisk mindre fordelagtig i forbindelse med en transport af tilgodehavende fra klient som overdrageren til inkassator som erhververen, end når tilgodehavende inddrives direkte på klientens vegne af inkassator.

Det til inkassator transporterede tilgodehavende afregnes således altid til klienten efter de betalingsbetingelser, der er redegjort for i paragraf 2 og paragraf 3 i denne aftale.

§ 7 GRUPPEREJSER OG INDDRIVELSESPROCES

Idet mange passagerer rejser i grupper, er det muligt for klienten at oprette inddrivelsessager på vegne af sig selv og alle eventuelle medpassagerer, som var med på samme flyvning. I dette tilfælde, er det klientens ansvar at indhente accept af sagsoprettelsen fra disse medpassagerer inden inddrivelsen af de enkelte tilgodehavende kan igangsættes.

Klienten hæfter på objektivt grundlag for, at eventuelle medpassagerer har givet sit tilsagn om, at inddrivelsen af deres tilgodehavende kan opstartes hos inkassator, samt at disse medpassagerer ikke har oprettet eller opretter inkassosagen om tilgodehavende jf. EU-forordning 261/2004 hos enten tredjepart eller har rejst kravet direkte overfor luftfartsselskabet. Klienten er forpligtet til at sikre, at de anførte medpassagerer ikke kommunikerer med luftfartsselskabet vedrørende deres tilgodehavende, der følger af EU-forordning 261/2004.

Nærværende aftale er alene indgået mellem klienten, der har underskrevet fuldmagten, og inkassator, og der eksisterer derfor ikke noget kontraktforhold mellem inkassator og eventuelle medpassagerer. Som følge heraf, hæfter klienten objektivt på vegne af medpassagererne.

Ved inkassosagens oprettelse, er klienten alene forpligtet til at oplyse antallet af medpassagerer på klagesagen. Klienten hæfter for, at dette tal er korrekt, og klienten er forpligtet til at identificere disse medpassagerer på opfordring fra inkassator. Inkassator er berettiget til at lægge dette tal til grund for inkassosagen, og antallet af medpassagerer kan ikke efterfølgende nedskrives på sagen, uden at dette betragtes som en tilbagekaldelse af inkassosagen på vegne af de pågældende medpassagerer, med mindre inkassator skriftligt godkender nedskrivningen.

§ 8 SKADESLØSHOLDELSE AF INKASSATOR

Såfremt klienten misligholder denne aftale, er inkassator berettiget til, men ikke forpligtet til, at standse inddrivelsen af klientens tilgodehavende med øjeblikkelig virkning, samt at udtræde af en eventuelt verserende inkassosag ved domstolene. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, hvis klienten selv har modtaget direkte eller indirekte betaling fra luftfartsselskabet efter at have underskrevet fuldmagt og indgået aftalen med inkassator. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt klienten allerede har modtaget direkte eller indirekte betaling fra luftfartsselskabet før dato for underskrivelse af fuldmagt og indgået aftalen med inkassator, er inkassator i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale. Inkassator har derudover ret til at fakturere klienten dokumenterede omkostninger såsom retsafgifter og andre omkostninger efter rettens takster herfor.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt klienten ikke forsyner inkassator med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation, for eksempel fremsendelse af kopi af pas og kopi af sundhedskort. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt klienten fortsætter kontakten med luftfartsselskabet efter underskrivelse af fuldmagt. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt klienten har opretter sagen på vegne af medpassagerer, som ikke har givet klienten beføjelser hertil. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt inddrivelsen grundet klientens egne forhold ikke kan videreføres, for eksempel hvis klienten ikke fremsender oplysninger eller dokumenter med relevans for inkassosagen på forlangende eller hvis oplysninger, der er af betydning for inkassosagens behandling, ikke bliver videregivet til inkassator. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt klienten på egen hånd, eller gennem tredjemand, inddriver sit tilgodehavende fra luftfartsselskabet uden inkassators medvirken eller viden herom. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Inkassator er berettiget til at afbryde inddrivelse af klientens tilgodehavende, såfremt klinten på egen hånd, eller gennem tredjemand, har indgået et forlig med luftfartsselskabet uden inkassators medvirken eller viden herom. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

Hvis klienten på et hvilket som helst tidspunkt, herunder uden eventuel varsel, ønsker at opsige samarbejdet med inkassator, skal klienten skriftligt at informere inkassator herom pr. mail. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejeloven § 316.

§ 9 VÆRNETING

Aftaler mellem klienten og inkassator er underlagt dansk lov. Enhver tvist om forståelse af samhandelsvilkårerne kan indbringes for de danske domstole og med forbehold for Retsplejelovens § 245, stk. 2 afgøres efter dansk national ret med værneting i Aarhus Byret.

Gør krav på din erstatning nu

Op til 4.500 kroner pr. passager