Samhandelsvilkår for inddrivelse af tilgodehavende via Rejseforsinkelse.dk

Rejseforsinkelse.dk er din sikkerhed for succes i de situationer, hvor luftfartsselskaber skal udbetale økonomisk kompensation til dig efter bestemmelserne om passagerrettigheder.

Denne aftale indgås derfor mellem Rejseforsinkelse.dk (herefter betegnet som "inkassator") og den forurettede flypassager (herefter betegnet som "klienten"), der har tilgodehavende placeret ved et luftfartsselskab ifølge reglerne om økonomisk kompensation jf. EU-Forordning nr. 261/2004.

Ved sin underskrift af den skriftlige fuldmagt, der er givet til inkassator jf. aftalelovens § 16, godkender klienten samtidig samhandelsvilkårerne i denne aftale, og klienten bekræfter at have læst og forstået aftalen i sin helhed fra afsnit 1 til afsnit 6.

Inkassator ligger med denne aftale til grund, at på det tidspunkt, hvor klienten giver inkassator fuldmagt til at inddrive klientens tilgodehavende og gennemføre kreditorskifte, da er fordringen fastslået i forhold til luftfartsselskabets økonomiske forpligtigelse jf. EU-Forordning nr. 261/2004. Det er med andre ord ikke nødvendigt for inkassator at yde klienten rådgivning omkring flypassagerers rettigheder, da standpunktsrisikoen er placeret ved luftfartsselskabet, der yderligere skal kunne modbevise, at klienten har fået et tilgodehavende placeret ved luftfartsselskabet.

AFSNIT 1: NO CURE, NO PAY ORDNING ER DIN SIKKERHED FOR EN PROFESSIONELLE INDDRIVELSE

Inkassator arbejder efter princippet “no cure, no pay”, hvilket betyder, at inkassator kun modtager et salær fra klienten i de situationer, hvor inkassator med succes har foretaget inddrivelsen af klientens tilgodehavende fra luftfartsselskabet i henhold til reglerne i EU-Forordning nr. 241/2004.

I de situationer, hvor inkassator ikke opnår succes med at få udbetalt klientens tilgodehavende fra luftfartsselskabet, så beregnes der ikke et salær overfor klienten.

Samtlige omkostninger til inddrivelse af klientens tilgodehavende dækkes fuldt ud af inkassator uden økonomiske konsekvenser for klienten. Videreføres inddrivelse af et tilgodehavende til domstolene afholder inkassator ligeledes alle omkostninger, der følger af retslige behandling.

AFSNIT 2: FULD GENNEMSIGTIGHED I FORHOLD TIL SALÆR

Inkassator arbejder med fuld gennemsigtighed omkring salær. Der afregnes kun salær overfor klienten, der fremgår af samhandelsvilkårene i denne aftale. Inkassator honoreres efter to takster af salær. Det første salær vedrører succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende via en udenretlig inddrivelsesproces, hvor tilgodehavende betales af luftfartsselskabet før det er nødvendigt at udtage stævning. Det andet salær tillægges udelukkende klienten i forbindelse med en eventuel indenretlig inddrivelsesproces, herunder en indbringelse for anden offentlig myndighed.

Ved udenretlig inddrivelse af kompensation på 250 euro beregnes et salær på 75,00 euro, ved kompensation på 400 euro beregnes et salær på 120,00 euro og ved kompensation på 600 euro beregnes et salær på 180,00 euro. Ved udenretlig inddrivelse af flere tilgodehavende fra samme flyrejse multipliceres salæret tilsvarende. Salæret er opgjort inkl. moms.

Ved indenretlig inddrivelse af kompensation på 250 euro beregnes et ekstra salær på 37,50 euro, ved kompensation på 400 euro beregnes et ekstra salær på 60,00 euro og ved kompensation på 600 euro beregnes et ekstra salær på 90,00 euro. Ved indenretlig inddrivelse af flere tilgodehavende fra samme flyrejse multipliceres salæret tilsvarende. Salæret er opgjort inkl. moms.

Inkassator varetager også inddrivelse af andre dokumenterede økonomiske tab, der har en direkte forbindelse med klientens flyrejse. Hvis klienten ønsker at få relevante udgifter dækket, skal kvitteringerne for disse udgifter tilføjes klientens tilgodehavende inden afsendelse af kræveskrivelse til luftfartsselskabet. For inddrivelse af disse ekstra udgifter betales et salær på 30,00 euro ved udenretlig inddrivelse, der tillægges 15,00 euro ved indenretlig inddrivelse. Salæret er opgjort inkl. moms.

Inkassator er berettiget til at modtage de på luftfartsselskabet pålagte renter, gebyrer og sagsomkostninger i forbindelse med både den udenretlige inddrivelse før stævning og indenretlige inddrivelse efter stævning.

Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af klienten, eksempelvis hvis der ønskes overførsel til en bankkonto, der ikke er dansk. Tilgodehavende betales fra luftfartsselskabet i valutaen Euro, mens kompensationen fra selskabet til klienten udbetales i valutaen Danske Kroner. Det er mellem klienten og inkassator aftalt, at der anvendes en fast omregningskurs på 720 Danske Kroner for 100 Euro. Eventuelle differencer for kursomregning enten dækkes af inkassator eller tilfalder inkassator, afhængig af om differencen er positiv eller negativ. Differencerne er klienten uvedkommende, da klienten har kurssikring.

Enhver form for indbetaling modtaget på et tilgodehavende, afskrives først på inddrivelsesomkostninger, dernæst på renter samt gebyrer og derefter på selve hovedstolen i form af klientens tilgodehavende.

AFSNIT 3: PROCESSEN VED INDDRIVELSE AF TILGODEHAVENDE

Med henvisning til gældsbrevslovens kapitel 3 er det aftalt mellem klient og inkassator, at klientens tilgodehavende mod luftfartsselskabet som følge af EU-Forordning nr. 261/2004, renteloven og retsplejeloven enten som et samlet tilgodehavende eller som selvstændige tilgodehavender frit kan erhverves af inkassator på inkassators forlangende.

Vedrørende denuntiatcion i henhold til gældsbrevslovens § 31 så påhviler det inkassator at gøre luftfartsselskabet opmærksom på, at inkassator har fået overdraget klientens tilgodehavende til inddrivelse i eget navn, og for egen regning og risiko.

Klienten kan aldrig stilles økonomisk mindre fordelagtig i forbindelse med en transport af tilgodehavende fra klient som overdrageren til inkassator som erhververen, end når tilgodehavende inddrives direkte på klientens vegne af inkassator. Det til inkassator transporterede tilgodehavende afregnes altid til klienten efter de betalingsbetingelser, der er redegjort for i afsnit 1 og afsnit 2 i denne aftale. Kreditorskiftet forringer således på ingen måde klientens økonomiske aftalevilkår.

Kreditorskiftet fra klient til inkassator effektueres, når inkassator har modtaget underskrevet fuldmagt fra klienten sammen med kopi af de nødvendige rejsedokumenter. Ved at indgå en aftale med inkassator garanterer klienten, at denne har beføjelse til og er berettiget til at indgå aftalen, herunder at underskrive fuldmagten. Ved underskrivelse af fuldmagten fraskriver klienten sig sin fortrydelsesret, idet inkassator straks efter klientens underskrivelsen har instruks om at påbegynde inddrivelsen af tilgodehavende på klientens vegne.

Klienten erklærer, at samtlige oplyste informationer med henblik på at inddrive klientens tilgodehavende er korrekte og fyldestgørende. Inkassator er efter modtagelse af klientens fuldmagt berettiget til selv at indhente alle relevante informationer fra luftfartsselskabet og relevante offentlige myndigheder på klientens vegne.

Klienten er garant for, at retten til inddrivelse af fordringen rettet mod lluftfartsselskabet ikke er overgivet til tredjemand, og at der ingen retstvist er afventende eller forventet mellem klienten og luftfartsselskabet vedrørende klientens tilgodehavende.

Når en sag er overdraget til inkassator, forpligter klienten sig til at afstå fra en hver form for kontakt med luftfartsselskabet vedrørende sit tilgodehavende. I de situationer, hvor klienten allerede har rettet henvendelse til luftfartsselskabet inden, at inkassator ved den skriftlige fuldmagt overtager inddrivelsen af klientens tilgodehavende, så overtager inkassator straks den videre inddrivelse på vegne af klienten.

Klienten er forpligtet til at videresende kopier af al korrespondance med luftfartsselskabet, herunder flybilletter, på forlangende fra inkassator. Klienten er ligeledes forpligtet til at rekvirere disse fra alle eventuelle medpassagerer.

For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er klienten forpligtet til at underrette inkassator, hvis luftfartsselskabet kontakter klienten. Såfremt luftfartsselskabet gør indsigelser imod betalingskravet overfor klienten eller eventuelle medpassagerer efter, at tilgodehavende er overdraget til inkassator, skal klienten straks og uden forsinkelse meddele inkassator dette. Modtager klienten betaling direkte fra luftfartsselskabet, skal klienten straks og uden forsinkelse meddele inkassator dette.

Når en klienters underskrevne fuldmagt er modtaget af inkassator, afsender inkassator indenfor rimelig tid først en kræveskrivelse med 30 dages betalingsfrist, og dernæst en påkravsskrivelse med 10 dages betalingsfrist jf. inkassolovens § 10. Denne påkravsskrivelse vil udover varsling af inkasso indeholde varsel om inkassators personlige henvendelse til luftfartsselskabet jf. inkassolovens § 12 for derved at opnå luftfartsselskabets accept af enten en skyldnererklæring eller alternativt indgåelse af et frivilligt forlig, der eventuelt kan indeholde en akkordaftale.

Personlig henvendelse til luftfartsselskabet foretages udelukkende af inkassatorer, der er godkendt af Rigspolitiet. Samtidig varsles luftfartsselskabet om risikoen for, at der ved manglende indfrielse af klientens tilgodehavende jf. EU-Forordning nr. 261/2004, kan foretages en registrering af luftfartsselskabet som “dårlig betaler” i et offentligt anerkendt skyldnerregister.

Hvis luftfartsselskabet ikke betaler indenfor betalingsfristen, der følger af påkravsskrivelse eller gør indsigelse imod påkravsskrivelsen, er inkassator berettiget til at udtage stævning mod luftfartsselskabet, eller foretage et hvilket som helst andet processkridt, herunder indbringelse for anden offentlig myndighed.

Inkassator beslutter selv hvilke processkridt, der er nødvendige for at inddrive klientens tilgodehavende. Der kan ikke stilles krav til inkassators måde at forhandle på. Inkassator er herunder berettiget til at indgå forlig med luftfartsselskabet. Inkassator vurderer egenhændigt om et af luftfartsselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt. Inkassator vurderer ligeledes egenhændigt om fordringen skal indbringes for en retslig instans for at få fastslået betalingskravet eksistens og omfang.

Inkassator vil ved indbringelse for domstolene gøre brug af gruppesøgsmål i de situationer, hvor klienterne bor på samme folkeregisteradresse jf. sundhedskortet. Modsvarende vil klienter, der bor på forskellige folkeregisteradresser, som udgangspunkt komme til at deltage i selvstændige retssager.

Såfremt inkassator finder det nødvendigt, er klienten forpligtet til at møde til og afgive partsforklaring under en eventuel hovedforhandling i retten. Inkassator vil dog så vidt muligt søge ikke at indkalde klienten til at afgive forklaring, og dette vil kun ske, hvis inkassator helt ekstraordinært vurderer at klientens forklaring er nødvendig for at opnå et tilfredsstillende resultat i retten.

Inkassator forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i inddrivelsesprocessen at indhente information om flyrejsen fra eksterne kilder, samt at videregive klientens kontaktinformationer og data om flyrejsen til luftfartsselskabet og enhver tredjepart, der har relevans for sagen.

Inkassator er i forbindelse med den udenretlige og indenretlige inkassoproces berettiget til at modtage klienters tilgodehavende fra luftfartsselskabet på klientens vegne jf. inkassolovens § 4, stk. 2 samt § 14, § 15 og § 16. Klienten er herunder enig i, at inkassator ikke accepterer tilgodebeviser eller anden service, og at et sådant tilbud fra luftfartsselskabet vil blive anset som afvisning af klientens tilgodehavende.

Inkassator accepterer kun oplysninger om klientens bank sendt via inkassators krypterede links; alternativt skriftligt via sikker mail sendt fra klienten til inkassator. Fra inkassator modtager klientens bankoplysninger vil der højst fire uger herefter være foretaget en bankoverførsel til klienten. Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt en faktura i relation til klienten efter succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende, men en elektronisk faktura kan tilsendes via mail, hvis klienten efterspørger dette.

Inkassator er ikke ansvarligt for enhver effekt af, at klienten giver forkerte bankoplysninger, og at klientens tilgodehavende derfor er blevet udbetalt til en forkert modtager eller slet ingen modtager. Hvis klientens tilgodehavende er blevet udbetalt til den forkerte modtager, er inkassator ikke forpligtet til at genvinde den.

Inkassator har ret til at afvise inddrivelse af ethvert tilgodehavende. I tilfælde af inkassators afvisning af at inddrive et tilgodehavende på klientens vegne, vil inkassator give klienten besked inden for rimelig tid.

Inkassator er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe inddrivelsen hos luftfartsselskabet, for eksempel hvis inkassator vurderer, at der ikke er grundlag for succesfuld inddrivelse af klientens tilgodehavende. I tilfælde af inkassators ophør med af at inddrive et tilgodehavende på klientens vegne, vil inkassator give klienten besked inden for rimelig tid.

Såfremt klienten misligholder denne aftale, er inkassator berettiget til, men ikke forpligtet til, at standse inddrivelsen af klientens tilgodehavende med øjeblikkelig virkning, samt at udtræde af en eventuelt verserende retssag ved domstolene. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. afsnit 2 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejelovens § 316.

Hvis klienten på et hvilket som helst tidspunkt, herunder uden eventuel varsel, ønsker at opsige samarbejdet med inkassator, skal klienten skriftligt at informere inkassator herom per mail. Inkassator er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. afsnit 2 i denne aftale, og derudover har inkassator ret til dels at fakturere klienten omkostninger til retsafgift samt dels at fakturere klienten de mistede sagsomkostninger, der, som sagen var vundet ved retten, vil være tilkendt inkassator efter retsplejelovens § 316.

Inkassator er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, der helt eller delvis skyldes Force Majeure forhold eller andre forhold, der står udenfor inkassators indflydelse.

AFSNIT 4: GOD KOMMUNIKATION OG FULD FORTROLIGHED

De af klienten videregivne og indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af inkassator, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at inddrive klientens tilgodehavende bedst muligt. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

Alle oplysninger, der udveksles mellem klienten og inkassator, skal behandles og opbevares fortroligt fra både klientens og inkassators side. Klienten er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem klienten og inkassator til tredjemand. Inkassators kommunikation og krav til luftfartsselskabet er tilsvarende fortrolige og kan ikke kræves udleveret.

Det er aftalt, at al kommunikation mellem klient og inkassator foregår via mail. Inkassator kan ikke garantere hundrede procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Klienten afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

Klienten giver inkassator ret til at fortælle om klientens sag som led i markedsføring, herunder identificere klienten samt den omhandlende flyvning, og offentliggøre inddrivelsessagens resultat. Selskabet må dog ikke i denne forbindelse offentliggøre personfølsomme oplysninger.

Enhver anbringelse eller antydet fra inkassator, enten via markedsføring eller i forbindelse med inkassosagens behandling omkring forventet tidspunkt for sagens afslutning, tilgodehavendes størrelse, mulighed for opnåelse af udbetaling fra luftfartsselskabet, behandlingstid, svartid m.v. er alle indikative og ikke bindende.

AFSNIT 5: GRUPPEREJSER OG INDDRIVELSESPROCES

Idet mange passagerer rejser i grupper, er det muligt for klienten at oprette inddrivelsessager på vegne af sig selv og alle eventuelle medpassagerer, som var med på samme flyvning. I dette tilfælde, er det klientens ansvar at indhente accept af sagsoprettelsen fra disse medpassagerer inden inddrivelsen af de enkelte tilgodehavende kan igangsættes.

Klienten hæfter på objektivt grundlag for, at eventuelle medpassagerer har givet sit tilsagn om, at inddrivelsen af deres tilgodehavende kan opstartes hos inkassator, samt at disse medpassagerer ikke har oprettet eller opretter inkassosagen om tilgodehavende hos enten tredjepart eller har rejst kravet direkte overfor luftfartsselskabet. Klienten er forpligtet til at sikre, at de anførte medpassagerer ikke kommunikerer med luftfartsselskabet vedrørende deres tilgodehavende, der følger af EU-Forordning nr. 261/2004.

Nærværende aftale er alene indgået mellem klienten, der har underskrevet fuldmagten, og inkassator, og der eksisterer derfor ikke noget kontraktforhold mellem inkassator og eventuelle medpassagerer. Som følge heraf hæfter klienten objektivt på vegne af medpassagererne.

Ved inkassosagens oprettelse, er klienten alene forpligtet til at oplyse antallet af medpassagerer på klagesagen. Klienten hæfter for, at dette tal er korrekt, og klienten er forpligtet til at identificere disse medpassagerer på opfordring fra inkassator. Inkassator er berettiget til at lægge dette tal til grund for inkassosagen, og antallet af medpassagerer kan ikke efterfølgende nedskrives på sagen, uden at dette betragtes som en tilbagekaldelse af inkassosagen på vegne af de pågældende medpassagerer, med mindre inkassator skriftligt godkender nedskrivningen.

AFSNIT 6: VÆRNETING

Aftaler mellem klienten og inkassator er underlagt dansk lov. Enhver tvist om forståelse af samhandelsvilkårerne kan indbringes for de danske domstole og med forbehold for retsplejelovens § 245, stk. 2 afgøres efter dansk national ret med værneting i Aarhus Byret.

Rejseforsinkelse.dk er et officielt registreret binavn for Fuga Mora med CVR 38636235. Autoriseret inkassovirksomhed Rescue Money med CVR 38638637 er et fuldt ud ejet datterselskab af Fuga Mora. Selskaberne har postadresse på Møllegade 32 i 8000 Aarhus C.

Gør krav på din erstatning nu

Op til 4.500 kroner pr. passager