Samhandelsvilkår for klagesager håndteret via Rejseforsinkelse.dk

Denne aftale indgås mellem Rejseforsinkelse.dk, en del af det statsautoriserede inkassobureau Rescue Money med CVR-nummer 38 63 86 37 beliggende på Skolegade 37 i 8000 Aarhus C (herefter betegnet som "selskabet") og den forurettede passager, der fremgår af aftalen (herefter betegnet som "klienten").

Aftalen dækker over inddrivelsen af klientens tilgodehavende jævnfør EU forordning 261/2004 som følge af en forsinket eller aflyst flyafgang samt klagesager om nægtet boarding.

Ved registrering af en klagesag hos Rejseforsinkelse.dk godkender klienten samhandelsbetingelserne og denne aftale. Ved accept af aftalen bekræfter klienten samtidig at have læst og forstået aftalen samt de generelle samhandelsvilkår. Klienten accepterer de i dette dokument nævnte vilkår og betingelser fra paragraf ét til paragraf ti ved indgivelse af sin klagesag til selskabet.

§ 1 GARANTIORDNING

Selskabet udsteder en garanti for at tilbyde sine klienter Danmarks højeste udbetaling af økonomisk kompensation efter fratræk af salær. Garantien gælder for den enkelte klient for en afgrænset periode, der starter med datoen for indgåelse af aftalen, og som slutter med datoen for selskabets fremsendelse af udbetalingsbekræftelse. Efter klientens modtagelse af denne udbetalingsbekræftelse kan garantiordningen ikke længere gøres gældende.

Såfremt klienten indenfor denne afgrænsede periode kan dokumentere overfor selskabet, at der forefindes et inkassobureau, der afregner et samlet set lavere salær end selskabet, så garanterer selskabet at beregne et enslydende salær overfor klienten.

Klienten er samtidig garant for, at kravet ikke er overgivet til tredjemand, og at der ingen retstvist er afventende eller forventet mellem klienten og luftfartsselskabet i den opstartede sag.

§ 2 NO CURE, NO PAY ORDNING

Selskabet arbejder efter princippet “no cure, no pay”, hvilket betyder, at selskabet kun beregner et salær overfor klienten i de situationer, hvor luftfartsselskabet udbetaler økonomisk kompensation til klienten.

I de situationer, hvor der ikke sker en udbetaling af økonomisk kompensation fra luftfartsselskabet til klienten, så beregnes der ikke et salær, og klagesagens omkostninger dækkes fuldt ud af selskabet uden økonomiske konsekvenser for klienten.

Føres klientens sag videre i retssystemet afholder selskabet alle omkostninger, for eksempel retsgebyrer og lignende. Selskabet opererer derfor på alle områder efter ”no cure, no pay”-princippet og modtager kun salær ved luftfartsselskabets udbetaling af økonomisk kompensation. Der er ingen yderligere omkostninger for klienten.

§ 3 FULD GENNEMSIGTIGHED I FORHOLD TIL SALÆRER OG GEBYRER

Selskabet arbejder med fuldstændig gennemsigtige salærer og vekselgebyr. Der afregnes kun salærer og gebyrer overfor klienten, der fremgår af samhandelsvilkårene i dette dokument.

Selskabet honoreres efter to takster, hvor det første salær vedrører klagesager afsluttet inden udtagelse af stævning eller klagens indbringelse for offentlig myndighed, mens ekstra salær pålægges klagersager afsluttet efter udtagelse af stævning eller klagens indbringelse for offentlig myndighed.

For klagesager afsluttet inden udtagelse af stævning eller klagens indbringelse for offentlig myndighed modtager selskabet 20 % i salær af klientens samlede udbetalte økonomiske kompensation fra luftfartsselskabet. Salæret tillægges moms, så det samlede salær er på 25 % inkl. moms. For klagesager afsluttet efter udtagelse af stævning eller klagens indbringelse for offentlig myndighed modtager selskabet yderligere 12 % i salær af klientens samlede udbetalte økonomiske kompensation fra luftfartsselskabet. Salæret tillægges moms, så det samlede ekstra salær er på 15 % inkl. moms.

Selskabet er berettiget til at modtage de i inddrivelsen pålagte renter og gebyrer. Selskabet er således berettiget til alle de på klagesagen pålagte eller af retten tilkendte omkostninger rettet mod luftfartsselskabet.

Enhver betaling modtaget på en sag, afskrives først på sagens omkostninger, dernæst på renter samt gebyrer og derefter på sagens hovedstol.

Selskabet varetager udover krav om kompensation i henhold til EU forordning 261/2004, også krav for andre (dokumenterede) økonomiske tab, der har en direkte forbindelse med rejsen med mindre andet specifikt er aftalt og skriftligt bekræftet af selskabet. Selskabet afregner samme procentvise salærer af disse omkostninger som for selve kompensationen fra luftfartsselskabet.

Refunderer luftfartsselskabet klientens udgifter til hotelovernatninger, mad og drikke eller transport mellem lufthavnen og hotellet, har selskabet krav på salær. Selskabet afregner samme procentvise salærer af disse omkostninger som for selve kompensationen fra luftfartsselskabet.

Hvis klienten ønsker at få relevante udgifter dækket som følge af forsinkelsen, skal kvitteringerne for disse udgifter tilføjes på klagesagen. Såfremt kvitteringerne for ekstraudgifterne ikke er selskabet i hænde inden kravets afsendelse til luftfartsselskabet, er selskabet ikke forpligtet til at eftersende krav om refundering af ekstraudgifterne til luftfartsselskabet medmindre disse overstiger mere end 2.000,00 kroner.

Refunderer luftfartsselskabet prisen for klientens flybillet, har selskabet krav på salær. Selskabet afregner samme procentvise salærer af disse omkostninger som for selve kompensationen fra luftfartsselskabet.

Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af klienten, eksempelvis hvis der ønskes overførsel til en bankkonto, der ikke er dansk.

Kravet på kompensation betales fra luftfartsselskabet i valutaen Euro, mens kompensationen fra selskabet til klienten udbetales i valutaen Danske Kroner. Det er mellem selskabet og klienten aftalt, at der anvendes en fast omregningskurs på 7,20. Eventuelle differencer for kursomregning enten dækkes af selskabet eller tilfalder selskabet, afhængig af om differencen er positiv eller negativ. Differencerne er dermed klienten uvedkommende, da klienten derved har kurssikring.

Selskabet er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser under aftalen helt eller delvist til tredjemand.

§ 4 PROCESSEN I FORBINDELSE MED KLAGESAGEN

En aftale bliver kun indgået, hvis selskabet accepterer at forfølge klientens krav. Selskabet har ret til at afvise ethvert krav. I tilfælde af en afvisning, vil selskabet give klienten besked inden for rimelig tid.

Ved at indgå en aftale med selskabet garanterer klienten, at denne er autoriseret og berettiget til at indgå aftalen. Klienten erklærer, at samtlige oplyste informationer er korrekte og fyldestgørende.

Selskabet er berettiget til at modtage informationer fra luftfartsselskabet og de relevante myndigheder på klientens vegne.

Selskabet handler på klientens vegne over for luftfartsselskabet og er berettiget til at foretage ethvert retsligt og ikke-retsligt skridt for at opnå den højest mulige økonomiske kompensation. Selskabet er berettiget til på ethvert tidspunkt i forløbet at stoppe sagen, såfremt selskabet vurderer, at der ikke er grundlag for kompensation.

Når en klagesag er modtaget af selskabet, sender selskabet en fordringsskrivelse til luftfartsselskabet. Hvis luftfartsselskabet ikke betaler indenfor rimelig tid eller gør indsigelse imod kravet, er selskabet berettiget til enten at fortsætte sagen som en almindelig inkassosag, udtage stævning mod luftfartsselskabet, eller foretage et hvilket som helst andet processkridt vedrørende klagesagen.

Selskabet beslutter selv hvilke skridt, der er nødvendige for at opnå den højest mulige økonomisk kompensation. Der kan ikke stilles krav til selskabets måde at forhandle på.

Selskabet er berettiget til at indgå forlig med luftfartsselskabet på klientens vegne.

Selskabet er berettiget til at modtage den økonomiske kompensation på klientens vegne.

Klienten er enig i, at selskabet ikke vil acceptere tilgodebeviser eller anden service som økonomisk kompensation, og at et sådant tilbud fra luftfartsselskabet vil blive anset som afvisning af klagen.

Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt en faktura i relation til den leverede service, men en elektronisk faktura kan tilsendes via e-mail, hvis klienten efterspørger dette.

Selskabets kommunikation og krav til luftfartsselskabet er fortrolige og kan ikke kræves udleveret.

Alle oplysninger, der udveksles mellem selskabet og klienten, skal behandles og opbevares fortroligt. Oplysningerne benyttes som led i behandlingen af inkassosager fra selskabets side. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand.

Klienten er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation mellem klienten og selskabet.

De af klienten videregivne og indtastede oplysninger vil blive behandlet fortroligt af selskabet, og vil ikke blive videregivet til tredjemand i videre omfang end det nødvendige for at føre klientens sag bedst muligt. Selskabet kan dog ikke garantere hundrede procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Klienten afgiver således personlige oplysninger på eget ansvar i dette henseende.

Klienten giver selskabet ret til at fortælle om klientens sag som led i markedsføring, herunder identificere klienten samt den omhandlende flyvning, og offentliggøre sagens resultat. Selskabet må dog ikke i denne forbindelse offentliggøre særligt personfølsomme oplysninger.

Enhver anbringelse eller antydet fra selskabet, enten via markedsføring eller i forbindelse med sagens behandling omkring forventet tidspunkt for sagens afslutning, kompensationens størrelse, mulighed for opnåelse af udbetaling fra luftfartsselskabet, klagesagers løbetider, behandlingstid, svartid m.v. er indikativ og ikke bindende.

Selskabet er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen som helt eller delvis skyldes Force Majeure forhold.

§ 5 SKADESLØSHOLDELSE

Selskabet overtager klientens krav mod luftfartsselskabet, hvorfor klienten ikke er berettiget til sideløbende at rette henvendelse til luftfartsselskabet med henblik på at kræve eller modtage økonomisk kompensation for samme forhold.

I de situationer, hvor klienten allerede har rettet henvendelse til luftfartsselskabet inden, at selskabet overtager sagen, så overtager selskabet straks den videre sagsbehandling på vegne af klienten. Al kompensation, der kommer til udbetaling efter selskabets overtagelse af sagsbehandlingen, vil der blive beregnet salærerne jævnfør paragraf tre.

For at sikre det bedst mulige resultat i sagen er klienten forpligtet til at underrette selskabet, hvis luftfartsselskabet kontakter klienten for så vidt angår den igangværende sag.

Hvis klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for økonomisk kompensation fra luftfartsselskabet efter at have indgået aftalen med selskabet, skal klienten underrette selskabet med det samme og senest indenfor ti dage. Modtager klienten direkte betaling fra luftfartsselskabet, er selskabet berettiget til at fakturere klienten i henhold til paragraf tre. Sådanne betalinger fra luftfartsselskabet betragtes som økonomisk kompensation for flyrejse.

Selskabet er berettiget til at afbryde sagen, såfremt klienten ikke forsyner selskabet med tilstrækkelige og præcise oplysninger samt dokumentation. Selskabet er i dette tilfælde berettiget til at fakturere klienten jf. paragraf 3.

Såfremt der foreligger særlige tilfælde, har selskabet ret til at fakturere sagsomkostninger til klienten svarende til salærerne i paragraf tre af den forventede økonomiske kompensation tillagt dokumenterede omkostninger såsom retsafgifter og tillagt omkostninger til juridisk assistance efter statens takster herfor.

§ 6 GRUPPEREJSER

Idet mange passagerer rejser i grupper, er det muligt for klienten at oprette klagesag på vegne af sig selv og alle eventuelle medpassagerer, som var med på samme flyvning. I dette tilfælde, er det klientens ansvar at indhente accept af sagsoprettelsen fra disse medpassagerer inden sagen oprettes.

Klienten hæfter på objektivt grundlag for, at eventuelle medpassagerer har givet sit tilsagn om, at sagen kan oprettes hos selskabet, samt at disse medpassagerer ikke har oprettet eller opretter sagen om kompensation hos et andet inkassobureau/klagevirksomhed eller rejser kravet direkte overfor flyselskabet.

Nærværende aftale er alene indgået mellem klienten og selskabet, og der eksisterer derfor ikke noget kontraktforhold mellem selskabet og eventuelle medpassagerer. Som følge heraf, hæfter klienten objektivt på vegne af medpassagererne.

Ved klagesagens oprettelse, er klienten alene forpligtet til at oplyse antallet af medpassagerer på klagesagen. Klienten hæfter for, at dette tal er korrekt, og klienten er forpligtet til at identificere disse medpassagerer på opfordring fra selskabet. Selskabet er berettiget til at lægge dette tal til grund for klagesagen, og antallet af medpassagerer kan ikke efterfølgende nedskrives på sagen, uden at dette betragtes som en tilbagekaldelse af klagesagen på vegne af de pågældende medpassagerer, med mindre selskabet skriftligt godkender nedskrivelsen.

§ 7 MYNDIGHEDER OG DOMSTOLENE

Hvis luftfartsselskabet ikke udbetaler økonomisk kompensation eller fremkommer med et acceptabelt forligstilbud, kan selskabet automatisk videresende en klage herom til relevante offentlige myndigheder. Selskabet vurderer egenhændigt om et af luftfartsselskabet afgivet forligstilbud er acceptabelt.

Selskabet vurderer ligeledes egenhændigt om sagen skal indbringes for en retslig instans for at sikre kompensationens udbetaling. Såfremt selskabet finder det nødvendigt, kan sagen indbringes for domstolen uden særlig aftale med klienten.

Klienten er forpligtet til, hvis relevant, at assistere med at søge dækning af de omkostninger til retslige skridt via Klientens retshjælpsforsikring eller ved at opnå fri proces.

Selskabet forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i sagsforløbet at indhente information om sagen fra eksterne kilder, samt at videregive klientens kontaktinformationer og data om flyrejsen til luftfartsselskabet og enhver tredjepart, der har relevans for sagen.

Såfremt selskabet finder det nødvendigt, er klienten ligeledes forpligtet til at møde til og afgive partsforklaring under en eventuel hovedforhandling i retten. Selskabet vil dog så vidt muligt søge ikke at indkalde klienten til at afgive forklaring, og dette vil kun ske, hvis selskabet helt ekstraordinært vurderer at klientens forklaring er nødvendig for at opnå et tilfredsstillende resultat i retten.

§ 8 KLIENTENS PLIGTER OG RETTIGHEDER

Når en sag er overdraget til selskabet, forpligter klienten sig til at afstå fra en hver form for kontakt med luftfartsselskabet vedrørende gælden. Klienten er ligeledes forpligtet til at sikre, at ingen af de på sagen eventuelt anførte medpassagerer kommunikerer med luftfartsselskabet vedrørende gælden.

Såfremt luftfartsselskabet gør indsigelser imod kravet overfor klienten eller eventuelle medpassagerer, efter sagen er overdraget til selskabet, skal klienten straks og uden forsinkelse meddele selskabet dette.

Klienten har ret til på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel at opsige samarbejdet med selskabet ved skriftligt at informere herom og mod at betale sagsomkostninger i henhold til paragraf tre.

Indgår klienten på egen hånd, eller gennem tredjemand, et forlig med luftfartsselskabet uden selskabets medvirken eller viden herom, vil klienten være forpligtiget til at betale sagsomkostninger jævnfør paragraf tre, samt de omkostninger, der måtte være påløbet grundet behandlingen ved domstolene, til selskabet ligeledes jævnfør paragraf tre.

Klienten er forpligtet til at videresende kopier af al korrespondance med flyselskabet, herunder flybilletter, på forlangende fra selskabet. Klienten er ligeledes forpligtet til at rekvirere disse fra alle eventuelle medpassagerer.

Såfremt klienten er almindelig forbruger, fraskriver klienten sig sin fortrydelsesret, idet selskabet straks efter indgåelse af aftalen iværksætter inddrivelsen på klientens vegne.

Selskabet er ikke ansvarligt for enhver effekt af, at klienten giver forkerte bankoplysninger, forkert adresse eller lignende, og at den økonomiske kompensation derfor er blevet udbetalt til en forkert modtager eller slet ingen modtager. Hvis den økonomiske kompensation, forårsaget af klienten, er blevet udbetalt til den forkerte modtager, er selskabet ikke forpligtet til at genvinde den.

Selskabet accepterer kun kontooplysninger skriftligt.

§ 9 MISLIGEHOLDELSE

Kan en klagesag grundet klientens forhold ikke videreføres, kan selskabet kræve sine fulde salærer jævnfør paragraf tre for alle passagerer betalt af klienten.

Salær beregnes eksempelvis, men ikke udelukkende i følgende tilfælde, hvor
1 klagesagen er oprettet forkert af klienten, herunder manglende underskrift af fuldmagt
2 klagesagen inddrives andetsteds ved brug af tredjemand
3 kompensationen var allerede inddrevet på tidspunktet for oprettelse af klagesagen
4 klienten fortsætter kontakten med flyselskabet efter klagesagens oprettelse
5 klienten ikke fremsender oplysninger eller dokumenter med relevans for klagesagen på forlangende
6 oplysninger, der er af betydning for klagesagens behandling, ikke straks er videregivet til selskabet
7 klienten på opfordring ikke underskriver fremsendt fuldmagt i forbindelse med klagesagen
8 klienten opretter klagesagen på vegne af medpassagerer, som ikke har givet klienten beføjelser hertil
9 klienten indstiller samarbejdet med selskabet før kompensationen er udbetalt

Såfremt klienten misligholder denne aftale, er selskabet berettiget til, men ikke forpligtet til, at standse behandlingen af sagen med øjeblikkelig virkning, samt udtræde af en eventuelt verserende sag ved domstolene. Ved misligholdelse af denne aftale, er selskabet berettiget til at fakturerer klienten et beløb, svarende til det beløb, som selskabet ville være berettiget til, såfremt der var modtaget fuld betaling for alle passagerer på sagen. Dette beløb opgøres beregningsmæssigt i henhold til paragraf tre i denne aftale.

§ 10 VÆRNETING

Aftaler mellem klienten og selskabet er underlagt dansk lov. Enhver tvist om forståelse af vilkår og betingelser kan indbringes for de danske domstole og skal afgøres efter dansk national ret ved Aarhus Byret. Værnetinget er i Danmark.

Gør krav på din erstatning nu

Op til 4.500 kroner pr. passager